पोल्ट्री-समुद्री खाना-शीईफिश

पोल्ट्री

16। सम्पूर्ण (चिकन)
17। विभाजित
18। तिमाही

19। जांघ
20। पैदल
21। स्तन
22। पखेटा
23। टर्की

24। चिकन
25। बतख

समुद्री खाना

26। माछा

27। पुरा

28। फाइल
29। स्टेक
शीइफिश

30। लोब्स्टर

31। चिन्ता
32। क्लम (हरू)
33। ओइस्टर
34। mussel (s)

35। स्केलप (हरू)
36। केकडा (हरू)