भान्सा तस्वीरहरु र चित्र र नाम संग भान्सा को उपयोग को सूची

भान्सा क्षेत्र - भान्सा बर्तन - भान्सावेयर

भान्सा बर्तन नाम

1 फ्रिज, 2 फ्रीजर, 3 कचरा पाल
4 (बिजुली) मिक्सर, 5 कैबिनेट, 6 पेपर तौलिया धारक
7 क्यान्सर, 8 (भान्सा) काउंटर, 9 डिशवाशर डिटर्जेंट
10 डिशविशिंग तरल, 11 नल, 12 (भान्सा) सिङ्क
13 डिशवाशर, 14 (फोहर) निपटान
15 डिश तौलिया, 16 डिश रैक / डिश ड्रेनर
17 मसाला रैक, 18 (बिजुली) खोल्न सक्छ
19 ब्लेंडर, 20 टोस्टर ओवन, 21 माइक्रोवेव (ओवन)
22 पोथील्डर, 23 चाय केतली, 24 स्टोव / दायरा
25 बर्नर, 26 ओवन, 27 टोस्टर
28 Coffeemaker, 29 रद्दी कम्पैक्टोर
30 काट्ने बोर्ड, 31 कुकबुक, 32 खाना प्रोसेसर
33 भान्सा कुर्सी, 34 भान्सा टेबल, 35 प्लामामाट

किचन UTENSILS र कुकुर

1 आइस क्रीम स्कूप 2 ओपनर 3 बोतल ओपनर 4 (सब्जी) पनरोक गर्न सक्छ।
5 (अण्डा) बियर 6 ढक्कन / आवरण / माथि 7 बर्तन 8 फ्राइङ प्यान / स्किललेट
9 डबल बोलर 10 wok 11 ladle 12 strainer
13 स्पट्युले 14 स्टीमर 15 चाकू 16 लसुन थिच्नुहोस्
17 ग्रटर 18 क्यास्सेल डिश 19 ब्लास्टिंग प्यान 20 बरसाना रैक
21 नक्काशी चाकू 22 sacece 23 colander 24 भान्सा टाइमर
25 रोलिंग पिन 26 पाइ प्लेट 27 पर्दा चाकू 28 कुकी पाना
29 कुकी कटर 30 (मिश्रण) कटोरा 31 whisk 32 को मापने कप
33 को मापने चम्मच 34 केक पैन 35 काठ को चम्मच

भान्सा

1। डिशवाशर 2। dishwasher detergent 3। डिशविशिंग तरल
4। 5 नगर्नुहोस्। (भान्सा) सिंक 6। (फोहर नष्ट गर्ने
7। स्पंज 8। स्फूर्तििंग प्याड 9। बर्तन स्क्रबर
10। पकवान रैक 11। कागज तौलिया धारक 12। पकवान तौलिया
13। कचरा कम्पैक्टर

14। कैबिनेट 15। माइक्रोवेव (ओवन) 16। (भान्सा काउन्टर
17। काटने बोर्ड 18। कन्या 19। स्टोव / दायरा 20। बर्नर 21। ओवन

22। पथल्डर 23। टोस्टर 24। मसाला रैक
25। (बिजुली) 26 गर्न सक्छ। कुकबुक

27। फ्रिज 28। फ्रीजर 29। बर्फ निर्माता
30। बरफ ट्रे 31। फ्रिज चुम्बक 32। भान्सा टेबल
33। placemat 34। भान्सा कुर्सी 35। कचरा पाल

अलमारियाँ, backsplash, नल, सिङ्क, दराज, एक्स्टोर प्रशंसक, stovelop, countertop, ओवन, कैबिनेट

अलमारियाँ, backsplash, नल, सिङ्क, दराज, एक्स्टोर प्रशंसक, stovelop, countertop, ओवन, कैबिनेट

भान्सा उपकरण सूचीहरू

उपकरण

उपकरणहरू

ढक्कन, मिश्रण कटोरा, ब्लेड, खाद्य प्रोसेसर, ब्लेंडर, डिशवाशेर, माइक्रोवेव ओवन, बिजुली केतली, टोस्टर

भान्सावेयर

काट्ने बोर्ड, रोटी चाकू, भान्सा चाकू, सफभर, चाकू तीव्रता, मासु टेलिनेजर

काट्ने बोर्ड, रोटी चाकू, भान्सा चाकू, सफभर, चाकू तीव्रता, मासु टेलिनेजर

काट्ने बोर्ड, रोटी चाकू, भान्सा चाकू, सफभर, चाकू तीव्रता, मासु टेलिनेजर

काट्ने बोर्ड, रोटी चाकू, भान्सा चाकू, सफभर, चाकू तीव्रता, मासु टेलिनेजर

ओपनर, बोतल ओपनर, लसुन प्रेस, चम्मच सेवा, खाद्य टर्नर

ओपनर, बोतल ओपनर, लसुन प्रेस, चम्मच सेवा, खाद्य टर्नर

colander, spatula, काठ को चम्मच, slotted चम्मच, ladle

colander, spatula, काठ को चम्मच, slotted चम्मच, ladle

नक्कली क्यान्सर, स्कूप, व्हिस्क, स्ट्रिनेजर

नक्कली क्यान्सर, स्कूप, व्हिस्क, स्ट्रिनेजर

फ्राइंग पैन, सससेन ढक्कन, गैर-स्टिक, ग्रिल प्यान, wok, मिट्टी के बरतन डिश

फ्राइंग पैन, सससेन ढक्कन, गैर-स्टिक, ग्रिल प्यान, wok, मिट्टी के बरतन डिश

ओवन पिक्चर, ग्रिट डिश, रमकिन, क्यासेरोल डिश, मिश्रण कटोरा, सूल्फ डिश

ओवन पिक्चर, ग्रिट डिश, रमकिन, क्यासेरोल डिश, मिश्रण कटोरा, सूल्फ डिश


1। डिशवाशर 2। डिश ड्रेनर 3। स्टीमर 4। 5 खोल्न सक्छ। कढाई
6। बोतल ओपनर 7। colander 8। ससस
9। ढक्कन 10। डिश धोने तरल 11। स्केचिंग पैड
12। ब्लुन्डर 13। पट 14। sasserole dish dish 15। कन्या 16। टोस्टर 17। बरसात प्यान

18। पकवान तौलिया 19। फ्रिज 20। फ्रीजर
21। बरफ ट्रे 22। कैबिनेट
23। माइक्रोवेव ओवन 24। मिश्रण कटोरा 25। घुमिरहेको सिन्का
26। काटने बोर्ड 27। काउन्टर 28। teakettle
29। बर्नर 30। स्टोभ 31। कफी बनाउने मसिन

32। ओवन 33। Broiler 34। बोट धारक

पाक कला उत्तेजना नाम

भान्सा - आवास - फोटो शब्दकोश

1.freezer 2। फ्रिज

भान्सा - आवास - फोटो शब्दकोश

3। 4 नगर्नुहोस्। काउंटर / काउन्टर शीर्ष 5। 6 सिङ्क गर्नुहोस्। अलमारी / कबिनेट

भान्सा - आवास - फोटो शब्दकोश

7। स्टोभ 8। ओवन 9। बर्नर 10। dishwasher

भान्सा - आवास - फोटो शब्दकोश

11। माइक्रोवेव (ओवन) 12। कुकबुक 13। भण्डारण जार
14। मसाले 15। स्पाइस रैक 16। डिशविशिंग तरल
17। स्फूर्तििंग प्याड 18। रद्दी टोकरी / कचौरा गर्न सक्छ

भान्सावेयर


1। wok 2। पट 3। ससनी 4। ढक्कन / आवरण / शीर्ष 5। फ्राइङ पैन / स्किलेट
6। रोनास्टिक प्यान 7। रोस्टर 8। डबल बोलर 9। प्रेसर कुकर
10। colander 11। क्यासरोल (डिश)

12। केक प्यान 13। पाई प्लेट 14। कुकीज पाना
15। (मिश्रण) कटोरा 16। रोलिंग पिन 17। माप को कप
18। मापन चम्मच


19। Coffeemaker 20। कफी चक्की 21। चाय केतली
22। टोस्टर ओवन 23। (बिजुली) मिक्सर 24। खाना प्रोसेसर
25। बिजुली फ्राइङ प्यान 26। waffle iron iron 27। (बिजुली) griddle
28। पपनिक निर्माता


29। ब्लुन्डर 30। gram 31। (अण्डा) बियर 32। ladle
33। आइसक्रिम स्कूप 34। कुकी कटर 35। स्ट्रेनर
36। लसुन प्रेस 37 थिच्नुहोस्। बोतल ओपनर 38। ओपनर गर्न सक्छ
39। व्हिस्क 40। (सब्जी) peeler 41। चाकू
42। spatula 43। चक्कु गर्दै

बेकिंग केक

तराजू, कप मापन, केक टिन, पाई टिन, फ्लान टिन

तराजू, कप मापन, केक टिन, पाई टिन, फ्लान टिन

पेस्ट्री ब्रश, रोलिंग पिन, मफफिन ट्रे, बेकिंग ट्रे, कूलिंग रैक, ओवन मिट, एप्रन, पाइपिंग थैली

पेस्ट्री ब्रश, रोलिंग पिन, मफफिन ट्रे, बेकिंग ट्रे, कूलिंग रैक, ओवन मिट, एप्रन, पाइपिंग थैली

भान्सावेयरको नाम

भान्सा उपकरण - भान्सा को बर्तन - भान्सा को बरतन - होसिंग - फोटो शब्दकोश

1। wok 2। ladle 3। पट 8। चाय केतली 9। चाकू 10। काटने बोर्ड 11। खाना प्रोसेसर

भान्सा उपकरण - भान्सा को बर्तन - भान्सा को बरतन - होसिंग - फोटो शब्दकोश

4। टोस्टर 5। बत्ती धारक 6। कुकीज पाना
7। अण्डा बिएटर 12। रोनास्टिक प्यान 13। ब्लेंडर

भान्सा उपकरण - भान्सा को बर्तन - भान्सा को बरतन - होसिंग - फोटो शब्दकोश

14। peeler 15। लसुन प्रेस 16 थिच्नुहोस्। 17 खोल्न सक्छ। घुमिरहेको सिन्का
18। sieve 19। colander 20। स्टीमर

भान्सा उपकरण - भान्सा को बर्तन - भान्सा को बरतन - होसिंग - फोटो शब्दकोश

21। मापन चम्मच 22। gram 23। (मिश्रण) कटोरा 24। whisk
25। माप 26 कप। (बिजुली) मिक्सर 27। बोतल ओपनर

भान्सा उपकरण - भान्सा को बर्तन - भान्सा को बरतन - होसिंग - फोटो शब्दकोश

28। कफी निर्माता 29। 30 ह्यान्डल गर्नुहोस्। ससस
31। ढक्कन 32। कढाई

भान्सा तस्वीरहरु को लागि कक्षा र थेरेपी उपयोग

भान्सा तस्वीरहरु को लागि कक्षा र थेरेपी उपयोग

कप, टेबलपून, चम्मच, बेकिंग, बियर बोतल, कटोरा, बरूम, केक प्यान, नक्कली फोर्क, क्युड्रोन, कफी कप, कोलान्डर, कुकी कटर, कप, डिजिटल टाइमर

भान्सा तस्वीरहरु को लागि कक्षा र थेरेपी उपयोग

डिश, डिशवाशर, आटा, फेस्ट, कांटा, कचरा, आधा कप, आधा टेबलप्प, आइस क्यूब, भान्सा, चक्कु, कप मासु

भान्सा तस्वीरहरु को लागि कक्षा र थेरेपी उपयोग

मापने कप, मापने चम्मच, माइक्रोवेव, मिट, मिक्सर, मिश्रण, एमओपी, मफिन प्यान, नेपकिन, एक तेस्रो कप

भान्सा तस्वीरहरु को लागि कक्षा र थेरेपी उपयोग

आउटलेट, ओवन, प्यान, कागज पेपर, कागज तौलिए, पेलर, काली मिर्च शकर, पिचर, प्लेस सेटिङ, प्लामामेट, प्लेट

भान्सा तस्वीरहरु को लागि कक्षा र थेरेपी उपयोग

प्लेट, पॉट, क्वार्टर कप, तिमाही चम्मच, फ्रिज, रोलिंग पिन, साल्ट शेकर, स्कूप

भान्सा तस्वीरहरु को लागि कक्षा र थेरेपी उपयोग

सिल्वरवेयर, सिङ्क, स्पटुला, स्पंज, चम्मच, स्ट्रा, टेबल, टेबलेट, ट्यापोट

भान्सा तस्वीरहरु को लागि कक्षा र थेरेपी उपयोग

थर्मोनेटर, टाइमर, टोस्टर, टूथपेick, ट्रे, बन्द गर्नुहोस्, खोल्नुहोस्, दुई तेस्रो कप

ब्लेंडर बोतल कटोरा

ओपनर जार जुग गर्न सक्नुहुन्छ

केतले चाकू लेलेबल माइक्रोवेव

फ्रिज saucepan saucer

शेल्फ सिंक टोस्टर स्ट्रेनर

नाश्ता