तरकारी

VEGETABLES

1 अजवाइन
2 मक्का
3 ब्रोकोली
4 कालीफ्लोवर
5 पालक
6 अजमोरी
7 asparagus 3 बैग्लान 9 लेटस
10 गोभी
11 bok choy
12 zucchini
13 acorn स्क्वाश
14 butternut स्क्वाश
15 लसुन
16 मटर
17 string bean / green bean
18 लिमा बीन
19 कालो बीन
20 गुर्दे सेम
21 ब्रसेल्स स्प्रेआउट
22 ककडी
23 टमाटर
24 गाजर
25 मुलाश
26 मशरूम
27 आर्चचोक
28 आलु
29 मिठाई आलु
30 यम
31 हरियो काली मिर्च / मिठो मिर्च
32 रातो मिर्च
33 jalapeno (काली मिर्च)
34 मिर्च मिर्च
35 बीट
36 प्याज
37 scallion / हरियो प्याज
38 टिपिप

VEGETABLES


1। लेफ्टिनो
2। गोभी
3। अजगर
4। मकै
5। कछुआ
6। ब्रोकोली
7। पालक
8। asparagus
9। बैंगलोर

10। Zucchini (स्क्वैश)
11। वनस्पति स्क्वाश
12। butternut squash
13। pea
14। string bean / green bean
15। लिमा बीन
16। कालो बीन
17। गुर्दे सेम
18। ब्रसेल्स स्प्रेआउट

19। ककड़ी
20। टमाटर
21। गाजर
22। मूली
23। मशरूम
24। कलाचोक
25। आलु
26। गुलियो आलु
27। यम
28। हरियो मिर्च
29। रातो मिर्च
30। बीट
31। प्याज
32। म आयन / हरियो
33। रातो प्याज
34। मोती प्याज
35। टिपिप
36। parsnip

सब्जिहरु - खाद्य - चित्र शब्दकोश

सब्जिहरु - खाद्य - चित्र शब्दकोश

1 गाजरहरू

2 गोभी

3 कालीफ्लोवर

4 प्याज

5 कर्कर

6 ब्रोकोली

7 ब्रसेल स्फटिक

8 लेक्स

सब्जिहरु - खाद्य - चित्र शब्दकोश

9 कद्दिन

सब्जिहरु - खाद्य - चित्र शब्दकोश

10 zucchini

11 पालक

12 मशरूम

13 हरियो प्याज

14 जल निकासी

सब्जिहरु - खाद्य - चित्र शब्दकोश

15 asparagus

16 लेफ्टिनो

17 हरियो सेम

18 बैग्लान्ट

19 मटर

20 अजवाइन

सब्जिहरु - खाद्य - चित्र शब्दकोश

21 मकई (कोब मा)

22 आलु

23 टमाटर

सब्जिहरु - खाद्य - चित्र शब्दकोश

24 लसुन

25 हरियो काली मिर्च

26 रातो मिर्च

27 आर्चचोक