बच्चाको कोठा

बच्चाको कोठा

1 टेडी बियर, 2 बेबी मनिटर / अन्तराष्ट्रिय
3 छाती (दराज को), 4 crib
5 crib बम्पर / बम्पर प्याड, 6 मोबाइल
7 परिवर्तन तालिका बी खिचिएको सूट, 9 परिवर्तन प्याड,
10 डायपर पेल, 11 राती प्रकाश, 12 खिलौना छाती
13 भरिएको जनावर, 14 गुडिया, 15 स्विङ
16 प्लेन, 17 रेटल, 18 वाभर
19 पालना, 20 घुमक्कड, 21 शिशु गाडी
22 कार सीट / सुरक्षा सीट, 23 शिशु वाहक
24 खाना को गर्मी, 25 बूस्टर सीट, 26 बच्चा सीट
27 उच्च कुर्सी, 28 पोर्टेबल पार्व, 29 पोटी
30 बेबी फ्रंटप्याक, 31 बेबी ब्याकप्याक


1। टेड्डी बियर
2। intercom
3। कोठे दराज)

4। crib
5। crib बम्पर
6। मोबाइल
7। crib toy
8। रातको बत्ति

9। परिवर्तन तालिका / ड्रेसिंग तालिका
10। खिच्नुहोस्
11। परिवर्तन प्याड
12। डायपर जेल

13। खिलौना छाती
14। गुडिया
15। स्विंग
16। playpen
17। भरिएको पशु

18। भाडा
19। पालना
20। walker

21। कार सीट
22। घुमक्कड
23। बच्चा गाडी
24। खाना न्यानो
25। बूस्टर सीट

26। बच्चा सीट
27। उच्च कुर्सी
28। पोर्टेबल पार्व
29। बच्चा वाहक
30। potty

नर्सरी, बेबी सहायक उपकरण - आवास - फोटो शब्दकोश

नर्सरी, बेबी सहायक उपकरण - आवास - फोटो शब्दकोश

1। डायपर

2। परिवर्तन प्याड

नर्सरी, बेबी सहायक उपकरण - आवास - फोटो शब्दकोश

3। पटीर कुर्सी

नर्सरी, बेबी सहायक उपकरण - आवास - फोटो शब्दकोश

4। crib

5। भरिएको पशु

6। टेड्डी बियर

नर्सरी, बेबी सहायक उपकरण - आवास - फोटो शब्दकोश

10। प्यासिफायर

11। बच्चा पोंछे

नर्सरी, बेबी सहायक उपकरण - आवास - फोटो शब्दकोश

7। बच्चाहरु को कपडे

12। स्पिल-प्रो कप

13। निपल

14। (बच्चा) बोतल

नर्सरी, बेबी सहायक उपकरण - आवास - फोटो शब्दकोश

15। sterilizer

16। बच्चा गाडी

18। अन्तर्क्रिया / बच्चाको मनिटर

19। बच्चा वाहक

नर्सरी, बेबी सहायक उपकरण - आवास - फोटो शब्दकोश

8। उच्च कुर्सी

9। bib

20। कार सीट

17। घुमक्कड