पेड, फूल, पौधहरू

ट्राफिक, फ्लोरर र प्लान्टहरू


1। रूख
2। पत्ते पातहरु
3। टाउको
4। साखा
5। अंग
6। ट्रंक
7। छाल
8। मूल

9। सुई
10। सोली

11। dogwood
12। होली
13। म्यागोलिया
14। elm
15। चेरी
16। हथेली

17। Birch
18। मेपल
19। ओक

20। पाइन
21। रातो लुगा
22। (रोई) विलो

23। फूल
24। पेटल
25। पिस्टल
26। stamen
27। स्टेम
28। कली
29। कांडा
30। बल्ब

31। क्रिसमसममम / माम
32। daffodil
33। daisy
34। बगैचा
35। लिली
36। pansy
37। पेटुनिया
38। आर्किड
39। गुलाफ
40। सूरजमुखी
41। tulip
42। बैंगनी

43। झाडी
44। शरब

45। fern
46। बिरुवा
47। कैक्टस-कैक्टिक

48। दाखिल
49। घाँस
50। जहर ivy