फारम, फार्म पशु

कृषि र दुर्गाको अन्त्य

1। फारमहाउस 2। (सब्जी) बगैचा 3। scarecrow 4। फसल 5। सिंचाई प्रणाली
1। farmhouse
2। (सब्जी) बगैचा
3। डराउँदैन
4। फसल
5। सिंचाई प्रणाली
6। बर्न 7। सिलो 8। स्थिर 9। घाँस 10। पिचफर्क 11। barnyard
6। बर्न
7। silo
8। स्थिर
9। घाँस
10। pitchfork
11। barnyard
12। pigpen / pigsty 13। क्षेत्र 14। जोड्नुहोस् 15। चक्कु
12। सुँगुर / सुँगुर
13। क्षेत्र
14। गठबन्धन
15। चक्कु
16। बागान 17। फलफूलको रूख
16। बागवानी
17। फलफूलको रूख
18। किसान 19। काम गरिरहेको हात
18। किसान
19। काम गरिरहेको हात
20। चिकन कुप 21। कुखुराको खोर
20। चिकन Coop
21। कुखुराको खोर
22। बाड़ 23। ट्र्याक्टर
22। बाड़
23। ट्र्याक्टर
24। रोस्टर 25। चिकन / हेन 26। कुखुरा
24। रोस्टर
25। चिकन / मुर्गी
26। कुखुरा
27। टर्की 28। बकरी 29। बच्चा 30। भेडा 31। भेडा
27। टर्की
28। बकरी
29। बच्चा
30। भेडा
31। भेडा
32। बुल 33। (डेयरी) गाय 34। बाछो
32। बुल
33। (डेयरी) गाय
34। बाछो
35। घोडा 36। सुँगुर 37। सुँगुर
35। घोडा
36। सुँगुर
37। सुँगुर