पैसा

पैसा

सिक्का

नाम

मूल्य

लिखित रूपमा:

1 पेनी
2 निकल
3 dime
4 क्वार्टर
5 आधा डलर
6 चांदी डलर
एक प्रतिशत
पाँच जना जना
दस जना
पचास जना जना
पचास प्रतिशत
एक डलर
1c $ .01
5c $ .05
10c $ .10
25c $ .25
50c $ .50
$ 1.00

मुद्रा

नाम

हामी कहिलेकाहीं भन्छौं:

मूल्य

लिखित रूपमा:

7 (एक-) डलर बिल
8 पाँच-डलर बिल
9 दस-डलर बिल
10 बीस डलर बिल
11 पचास डलर बिल
12 (एक-) सौ डलर बिल
एउटा
एक पाँच
एक दस
एक बीस
एक पचास
सय
एक डलर
पाँच डलर
दस डलर
बीस डलर
पचास डलर
एक सय डलर
$ 1.00
$ 5.00
$ 10.00
$ 20.00
$ 50.00
$ 100.00